Elagolix

Elagolix
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Tên khác: 4-[(1R)-2-[5-(2-fluoro-3-methoxyphenyl]-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromrthy)pheny(Jmethyl)-4-methyl-2,6-dioxopyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino]butanoic hỗ trợ

CAS NO: 834153-87-6

Công thức phân tử: C32H30F5N305

Trọng lượng phân tử: 631.59000

Chất lượng chính xác: 631.21100

Mật độ: 1.35 g/am3

Cấu trúc phân tử:


Yêu cầu thông tin